Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej zachowuje ważność przez 12 miesięcy od momentu wystawienia i dotyczy jednostki chorobowej widocznej na skierowaniu . Po upływie tego czasu pacjent powinien dostarczyć nowe skierowanie jeśli chce kontynuować leczenie.
Skierowanie do poradni ortopedycznej jest ważne bezterminowo – aż do wyleczenia pacjenta ze schorzenia wskazanego w skierowaniu.

Nowe skierowanie należy dostarczyć każdorazowo do przychodni w przypadku wystąpienia nowego schorzenia, które pacjent zamierza leczyć w poradni.

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne ważne jest 30 dni od momentu wystawienia i jeśli nie zostanie zarejestrowane w tym czasie – traci ważność.

Pacjenci często używają potocznego sformułowania „na rehabilitację” mając na myśli zabiegi, przy czym często skierowanie „na rehabilitację” okazuje się skierowaniem do poradni rehabilitacyjnej. Nagłówek skierowania określa jego rodzaj.

skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne = skierowanie na rehabilitację

skierowanie do poradni rehabilitacyjnej = skierowanie do lekarza rehabilitacji = porada lekarska na której pacjent pozyska zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne

Prawidłowo wypisane skierowanie uprawniające do skorzystania z refundowanych przez NFZ świadczeń fizjoterapeutycznych powinno zawierać:

 1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
 2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy (pacjenta) oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 3. rozpoznanie w języku polskim,
 4. kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10,
 5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację,
 6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji,
 7. liczbę zleconych zabiegów fizjoterapeutycznych wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu, parametry zabiegu
 8. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Skierowanie powinno być wypisane na właściwym druku określonym przez NFZ (skierowania w innej formie nie są honorowane).

Na pierwszą wizytę do lekarza specjalisty należy przynieść ze sobą wyniki dotychczasowo wykonanych badań diagnostycznych. Skierowanie na badania potwierdzające konieczność leczenia w poradni specjalistycznej wystawia lekarz kierujący.

W dalszym toku leczenia skierowania na wszelkie badania wystawia lekarz poradni specjalistycznej.
Jeśli występują jakiekolwiek przeciwwskazania do zabiegów fizjoterapeutycznych, pacjent powinien przynieść ze sobą dokumentację potwierdzającą występowanie owych przeciwwskazań.

 • ciąża
 • obecność metalu w ciele (np. rozrusznik serca, zespolenia po złamaniach itp.)
 • choroby nowotworowe
 • choroby serca i układu krążenia
 • nadciśnienie
 • choroby zakaźne
 • menstruacja
 • choroby skóry
Pacjent powinien mieć ze sobą:

 • obuwie na zmianę
 • strój do ćwiczeń (jeśli zlecenie zawiera ćwiczenia)
 • gazę (jeśli w zleceniu występują zabiegi prądowe)
 • lek do zabiegów np. jonoforeza
Zapraszamy na Rehabilitacje odpłatną. Przygotowaliśmy dla Pacjentów specjalne pakiety terapeutyczne które są indywidualnie dopasowane do potrzeb Pacjenta. W naszej przychodni istnieje możliwość skonsultowania się z rehabilitantem jaki pakiet będzie najbardziej skuteczny. W razie potrzeby zapraszamy także na komercyjne porady z lekarzami rehabilitacji.